Zasady korzystania z witryny

 1. Strona winnicki-homeopatia, zwana dalej WH, działająca pod adresem www.winnicki-homeopatia.pl, prowadzona jest przez: Gabinet Homeopatyczny Andrzej Winnicki.
 2. Pod pojęciem Usługi rozumie się wszystkie treści opublikowane na stronie oraz rozpowszechniane przez WH na adresy e-mail użytkowników, którzy zapisali się na listę adresową WH.
 3. Pod pojęciem Użytkownik rozumie się każdego, kto przegląda zawartość strony WH.
 4. Korzystanie ze strony WH może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika. Korzystanie z serwisu w celach zarobkowych bądź komercyjnych może nastąpić wyłącznie na podstawie porozumienia z WH.
 5. Korzystając z usług WH zabrania się dokonywania czynności niezgodnych z prawem i powszechni obowiązującymi zasadami moralnymi.
 6. WH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa przy korzystaniu z usług strony. A w szczególności za:
  • sposób w jaki będą wykorzystywane przez Użytkowników informacje pozyskane za pośrednictwem WH,
  • za jakiekolwiek skutki bądź szkody wynikłe z powyższego,
  • jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem, lub zrozumieniem wiadomości,
  • przerwy w świadczeniu Usługi oraz szkody zaistniałe z przyczyn technicznych niezależnych od WH,
  • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 7. Wykonanie usługi w postaci konsultacji OnLine może nastąpić tylko w sytuacji, gdy: WH otrzyma od Użytkownika wszystkie niezbędne do przeprowadzenia konsultacji dane ustalone indywidualnie.
 8. WH zobowiązuje się do wykonania usługi konsultacja OnLine, wg ustalonych z Użytkownikiem zasad i terminie.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi odpłatnej, zawartej drogą elektroniczną, przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu prawa polskiego w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy. Datą zawarcia umowy jest dzień zarejestrowania się przez Użytkownika na konsultację lub inną usługę.
 10. WH zastrzega, że informacje zamieszczone na witrynie oraz te publikowane w newsleterze, włącznie z konsultacją OnLine, nie mogą być w żadnym wypadku użyte jako zastępstwo profesjonalnej porady albo terapii. Treści zawarte na stronach i w newsletterze nie mogą być wykorzystywane do stawiania własnej diagnozy albo rozpoczynania terapii. Informacje na tych stronach nie są poradnikiem, a jedynie informacją.
 11. Informacje zawarte na łamach WH są rzetelne i poparte naukowo. Nie jest to jednak jednoznaczne z udzieleniem obietnicy wyleczenia lub gwarancji powodzenia wykorzystania prezentowanych metod do wyleczenia.
 12. WH zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Użytkownik zobowiązany jest znać aktualnie obowiązujący Regulamin.
 14. Użytkownika obowiązuje aktualny Regulamin.